O projekcie

Źródło finansowania projektu

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” (nr projektu WND-POKL. 02.01.01-00-311/13) realizowany jest przez Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”; Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ”; Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Projekt "Ekologiczny biznes to dobry biznes" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny:

Zwiększenie stopnia gotowości do wdrożenia działań proekologicznych poprzez doradztwo i szkolenia skierowane do 200 przedsiębiorców/pracowników 170 MSP z woj. warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe:

- Podniesienie wiedzy zawodowej w grupie 200 osób, uczestników szkoleń - pracowników/przedsiębiorców 170 MSP z woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie niezbędnych działań proekologicznych w firmie
- Zwiększenie stopnia świadomości w 170 MSP na temat działań rozwojowych niezbędnych do przygotowania MSP do wdrożenia rozwiązań proekologicznych.

Główne działania realizowane w ramach projektu

 1. Rekrutacja w okresie od stycznia do września 2014
 2. Blok doradczy I – analiza potrzeb szkoleniowych i działań proekologicznych firm Realizacja Styczeń 2014 - maj 2015
 3. Blok szkoleniowy tematyka na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i działań proekologicznych firm.

  Realizacja styczeń 2014 – maj 2015 Szkolenia dwudniowe: stacjonarne i wyjazdowe

  Tematy szkoleń: ( w zależności od zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie potrzeb – 200 osób (grupy 10-12 osobowe)
  • Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania,
  • Budowanie ekologicznej marki produktu, i wizerunku firmy,
  • Ekoinnowacje,
  • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie,
  • Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i OZE,
  • Audyt energetyczny,
  • Audyt ekologiczny,
  • Zielone zamówienia/zakupy
 4. Blok doradczy II – opracowanie 170 indywidualnych planów wdrażania działań proekologicznych w firmach objętych wsparciem wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Luty 2014 – czerwiec 2015
Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego