Regulamin uczestnictwa
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Ekologiczny biznes to dobry biznes”

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” (nr projektu WND-POKL. 02.01.01-00-311/13) realizowany jest przez Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”; Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ”; Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10 – 516 Olsztyn, tel. 89 521 12 69.
 4. W ramach projektu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego utworzone zostały Punkty Konsultacyjne. Wykaz Punktów Konsultacyjnych wraz z danymi kontaktowymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
 6. Obszar realizacji projektu obejmuje województwo warmińsko – mazurskie.
 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 170 przedsiębiorstw (Beneficjentów Pomocy) sektora MMŚP z województwa warmińsko – mazurskiego i 200 przedsiębiorców lub osób w nich zatrudnionych (w tym 30 kobiet, 40 osób w wieku 50+), gł. kadry zarządzającej lub osób mających wpływ na procesy decyzyjne (Uczestnicy Projektu).

 

§2
Zakres wsparcia

 1. Celem projektu jest zwiększenie stopnia gotowości do wdrożenia działań proekologicznych poprzez doradztwo i szkolenia skierowane do 200 przedsiębiorców/pracowników  170 firm woj. warmińsko-mazurskiego poprzez udział w realizowanych szkoleniach i doradztwie.
 2. Projekt przewiduje realizację bezpłatnego doradztwa w dwóch blokach doradczych:
  • Blok doradczy I – analiza potrzeb szkoleniowych i działań proekologicznych firm – 10 h/przedsiębiorstwo – I etap realizacji projektu
  • Blok doradczy II – po zrealizowaniu szkoleń, opracowanie indywidualnego planu wdrażania działań proekologicznych w firmach objętych wsparciem – 24 h/przedsiębiorstwo – III etap realizacji Projektu
 3. Zaplanowano realizację bezpłatnego bloku szkoleniowego, po zakończeniu Bloku doradczego I, w zakresie:
  • możliwych do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania,
  • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
  • ekoinnowacji,
  • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
  • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
  • audytu energetycznego,
  • audytu ekologicznego,
  • zielonych zamówień/zakupów
 4. W ramach bloków tematycznych wymienionych w ust.3 odbędzie się łącznie 544 h szkoleniowych w grupach 10–12-to osobowych (17 grup) w 3 subregionach: olsztyńskim, elbląskim i ełckim.

 

§3
Uczestnicy projektu

  1. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej, oddelegowanych pracowników mających wpływ na procesy decyzyjne oraz właścicieli przedsiębiorstw spełniających łącznie warunki wskazane w punktach:
   • przedsiębiorstwo spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją,
   • przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą lub posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
   • przedsiębiorstwo spełnia warunki dotyczące ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.).
   • przedsiębiorstwo nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym .
  2. Pracownicy przedsiębiorstw zgłoszeni do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Do udziału w szkoleniach firma może zgłosić max. 2 pracowników.

 

§4
Zasady rekrutacji

   1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie przez Punkty Konsultacyjne utworzone w ramach projektu.
   2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
   3. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie (osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną) do Punktów Konsultacyjnych następujących dokumentów:
    1. Formularza zgłoszenia do udziału w projekcie (Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
    2. Oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu ostatnich trzech lat, tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających ten rok wraz z Oświadczeniem o łącznej wysokości otrzymanej pomocy de minimis (Oświadczenie Beneficjenta o otrzymanej pomocy de minimis stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
    3. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu),
    4. Potwierdzonego za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowego za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe lub oświadczenia o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego,
    5. Oświadczenia o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej (Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
    6. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu)
    7. Oświadczenie Uczestnika Projektu (Oświadczenie Uczestnika Projektu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu)
    8. Deklarację uczestnictwa (Deklarację uczestnictwa stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu)
    9. Oświadczenie o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski (Załącznik nr 9)
   4. Wstępna rekrutacja prowadzona przez Konsultanta Punktu Konsultacyjnego obejmuje      weryfikację dokumentów wymienionych w ust. 3 pod kątem spełniania kryteriów formalnych o których mowa w §3,
   5. Konsultant na podstawie analizy dokumentacji firmy, wizyt w przedsiębiorstwie rekomenduje do udziału w projekcie.
   6. Kwalifikacja Uczestników do udziału w projekcie dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z  dwóch członków Zespołu Projektowego.
   7. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:
    1. spełnianie kryteriów formalnych o których mowa w §3,
    2. wielkość przedsiębiorstwa: oraz płeć i wiek osób delegowanych do udziału w szkoleniach. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparciem objęta zostanie następująca grupa: - 180 osób zatrudnionych w 148 mikroprzedsiębiorstwach – w  tym 22 kobiety,
     158 mężczyzn,
     - 12 osoby zatrudnione  w 17 małych przedsiębiorstwach – w tym 5 kobiet, 7 mężczyzn,
     - 8 osób zatrudnionych w 5 średnich przedsiębiorstwach – w tym 3 kobiety, 5 mężczyzn.
    3. wybór uczestników odbędzie się na podstawie ilości uzyskanych punktów na etapie oceny złożonych dokumentów:
     - brak indywidualnego programu wdrażania rozwiązań proekologicznych w firmie – 10 pkt.
     - status MSP – mikro – 10 pkt, małe – 5 pkt.
     - kobieta – 5 pkt.
     - wykształcenie średnie – 5 pkt.
     Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej powstaną listy podstawowe osób zakwalifikowanych do udziału w doradztwie dla firm i szkoleniach.
     Warunkiem udziału firmy w projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz koniecznych załączników do Umowy .
   8. Podpisanie umowy projektowej będzie równoznaczne z otrzymaniem przez firmę pomocy de minimis.
   9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych osób przewyższy liczebność grupy szkoleniowej utworzone zostaną listy rezerwowe.
   10. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w szkoleniach w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w przypadku, jeżeli odbyło się nie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w ramach danego szkolenia). Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

§5
Zasady organizacji szkoleń i doradztwa

   1. W ramach Bloku doradczego I Beneficjent Projektu uzyska wsparcie w postaci doradztwa w wymiarze średnio 10 godzin dla każdej firmy - Beneficjenta Projektu.
   2. Usługa doradcza świadczona będzie w siedzibie firmy i korzystający z niej przedsiębiorca zobowiązany jest udostępnić Doradcy/om wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Efektem końcowym usługi będzie powstanie raportu dot. zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych i działań proekologicznych w firmie.
   3. Szkolenia odbędą się zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz z programem i harmonogramem szkolenia, dostępnym na stronie internetowej projektu oraz w Punktach Konsultacyjnych.
   4. Szkolenia realizowane będą w 10 - 12-osobowych grupach.
   5. Każdy Beneficjent Projektu weźmie udział w następującej ilości godzin szkoleniowych:
    Szkolenia stacjonarne - 2 dni x 8 godz.
    Szkolenia wyjazdowe - 2 dni x 8 godz.
   6. Szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
   7. Szkolenia odbywać się będą w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00.
   8. Jedno spotkanie szkoleniowe obejmuje 8 godzin wykładowych zajęć oraz przerwy kawowe i przerwę obiadową. Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie podczas trwania szkolenia.
   9. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych (segregator, notes, długopis) oraz materiały dydaktyczne opracowane przez trenera.
   10. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik Projektu otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie.
   11. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdów.
   12. Po zakończeniu szkolenia Beneficjent Projektu uzyska wsparcie w postaci Bloku doradczego II w wymiarze średnio 24 godzin dla każdej firmy - Beneficjenta Projektu.
   13. Usługa doradcza świadczona będzie w siedzibie firmy.
   14. Efektem końcowym usługi będzie powstanie Planu wdrażania działań proekologicznych dla firmy. Prawidłowość sporządzenia Planu potwierdza właściwy przedsiębiorca dokonując odbioru dokumentu poprzez podpisanie Protokołu odbioru.

§6
Zasady uczestnictwa w projekcie

   1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
   2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniach w pełnym zakresie przewidzianym w programie.
   3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego przekazywania informacji o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie do Biura Projektu lub do Punktu Konsultacyjnego.
   4. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestniczenie w min. 80% godzin szkoleniowych.
   5. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z wyżywienia, na liście potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych oraz na liście potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
   6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia kwestionariusza PEFS.
   7. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wypełniania w trakcie szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów.

 

§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

   1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
   2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach, gdy odbyło się nie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w ramach danego modułu szkoleniowego, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych w dobrym stanie, umożliwiającym ich wykorzystanie przez uczestnika z listy rezerwowej.
   3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i uczestniczył w więcej niż 20 % zajęć, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie tylko z powodu nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn losowych i życiowych.
   4. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania szkoleń nastąpi z nadzwyczajnych przyczyn losowych lub życiowych i Kierownik Projektu uzna takie przyczyny za usprawiedliwione i udokumentowane, Uczestnik zostaje skreślony z listy bez obowiązku zwrotu kosztów szkolenia.
   5. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku:
    • naruszenia postanowień Regulaminu uczestnictwa w Projekcie,
    • naruszenia postanowień umowy szkoleniowej,
    • rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń,
    • opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu (godzin) zajęć.
   6. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.5, Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości przewidzianej w umowie szkoleniowej.

 

§8
Postanowienia końcowe

   1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Kierownika Projektu.
   2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
   3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu dla Uczestników projektu.
   4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego